Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zasady ładu korporacyjnego –

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie o stosowaniu “Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy Stegnie z siedzibą w Stegnie., zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Stegnie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf
Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Stegnie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Filiach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsstegna.pl

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasada określona w § 9 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrań Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem.

Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

2. Zasady określone w § 12 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

3. Zasady określone w § 15 oraz w § 20 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – kompetencje członków organów Banku.

W związku z faktem, iż Bank, w przeciwieństwie do innych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje określające kompetencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, Bank uznaje, iż realizuje obowiązki określone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności.

W związku z powyższym Bank przyjął w § 14 ust. 7 oraz w § 21 ust. 5 Polityki jednolitą zasadę, iż:

„Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, Banku Zrzeszającego, Spółdzielczy System Ochrony regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności”.

4. Zasady określone w § 24 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego, nie znajdują zastosowania do banku funkcjonującego w formie spółdzielni, jakim jest Bank.

W związku z powyższym Bank przyjął w § 22 ust. 7 Polityki zasadę, iż:

„Do składu Rady Nadzorczej wybierani są Członkowie Banku, zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze.”

5. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

6. Zasady określone w rozdziale 2 „Organizacja Banku i struktura organizacyjna” „Zasad Ładu Korporacyjnego” w § 7 ust. 1 – wprowadzenia anonimowego sposobu powiadamiania Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej o nadużyciach banku.

W opinii Banku wprowadzenie odrębnych rozwiązań co do anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego o nadużyciach nie oznacza, że zarówno klientów, jak i pracowników banku pozbawiono takich uprawnień. Kwestia ta jest uregulowana w regulacjach wewnętrznych dot.: składania skarg i wniosków, reklamacji, czy też w zakresie ryzyka braku zgodności.