Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Polityka informacyjna –

Polityka informacyjna

Sposób i zasady ujawniania informacji przez Bank Spółdzielczy w Stegnie

Wykonując postanowienia Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Stegnie wprowadza zasady określające istotę przejrzystości i jawności informacji z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu, które uzupełniają i wspomagają działania nadzorcze:

1. Bank ujawnia wybrane informacje z zakresu:
– określenia podmiotów, których dotyczą ujawnienia;
– celów i strategii zarządzania;
– funduszy własnych;
– wymogów kapitałowych;
– korekt z tytułu ryzyka kredytowego;
– korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI);
– ryzyka walutowego;
– ryzyka operacyjnego;
– ekspozycji kapitałowych;|
– ryzyka stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego;
– polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
– ryzyka płynności i pozycji płynnościowej;
– informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów -określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe;
– dźwigni finansowej;
– systemu kontroli wewnętrznej.

2. Bank raz do roku ujawnia pełne informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku na podstawie danych na dzień kończący bieżący rok obrotowy.

3. Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego.

4. Informacje te udostępniane są w formie papierowej w Centrali oraz w Filiach Banku (w Centrali wraz z “Zasadami polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Stegnie”),

5. W przypadku poszerzenia skali działalności Bank rozważy możliwość częstszego ujawniania informacji ilościowych w odniesieniu do funduszy własnych i adekwatności kapitałowej oraz informacji dotyczących profilu ryzyka i innych pozycji narażonych na częste zmiany.

6. Informacje ujawniane są w języku polskim i w walucie polskiej.

7. Zasady polityki informacyjnej reguluje procedura pod nazwą “Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Stegnie” przyjęta uchwałą nr 5/ZB/10/2018 Zarządu Banku z dnia 11.04.2018 r.

8. Zarząd Banku:
– zatwierdza formę ujawnianych informacji,
– zatwierdza każdorazowo informację do ujawnienia,
– przekazuje raz w roku Radzie Nadzorczej Banku zatwierdzone do ujawnienia informacje.
– ustala zasady polityki informacyjnej obejmujące:

9. Rada Nadzorcza zatwierdza zasady polityki informacyjnej.

Sprawdź także

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Sprawdź

System kontroli wewnętrznej

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku

Sprawdź

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie

Sprawdź