O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). Dlatego też pragniemy zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.

Bank Spółdzielczy w Stegnie pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy w Stegnie z którym można się kontaktować:

 • osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku
 • pisemnie na adres centrali: Bank Spółdzielczy w Stegnie, ul. Lipowa 8, 82-103 Stegna
 • mailowo lub telefonicznie: sekretarat@bsstegna.pl lub 055-246-90-90

Bank cały czas dbając od dobro Państwa danych, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującą literą prawa, a który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako IODO.

Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki IODO można się kontaktować:

 • pisemnie na adres centrali: Bank Spółdzielczy w Stegnie, ul. Lipowa 8, 82-103 Stegna
 • mailowo lub telefonicznie: iodo@bsstegna.pl lub 055-246-90-90

2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, monitoring kredytowy, obsługa płatności, czy obsługa ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnych do których należą przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

Ponadto Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

3. Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą i są przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy,
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody klienta.

Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Komu dane są przekazywane

Dane są przekazywane podmiotom z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich min.:

 • Związek Banków Polskich w Warszawie
 • Inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo Bankowe
 • Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA
 • Biuro informacji Kredytowej SA
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Spółdzielczy System Ochrony SGB z siedzibą w Poznaniu
 • Concordia Polska i Concordia Capital
 • Inne podmioty wskazane w art. 105 ustawy Prawo Bankowe
 • ARiMR
 • oraz podmioty, którym bank powierza przetwarzanie danych na podstawie podpisanej umowy.

 Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Bank w celu wykonania umowy (np. realizacji przelewu), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

5. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 • Prawa bankowego
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
 • Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 • Kodeks cywilny

6. Zespół Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Bank Spółdzielczy w Stegnie z dniem 30.07.2018 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, w składzie:

 • Jolanta Stefaniak
 • Bernadeta Gronowska 
 • Jacek Rembikowski

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Jolanta Stefaniak, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować;

 • Listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Stegnie, ul. Lipowa 8, 82-103 Stegna
 • Mailowo na adres: iodo@bsstegna.pl
 • Osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku
 

 

Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union