O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

Polityka informacyjna

Sposób i zasady ujawniania informacji przez Bank Spółdzielczy w Stegnie

Wykonując postanowienia Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Stegnie wprowadza zasady określające istotę przejrzystości i jawności informacji z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu, które uzupełniają i wspomagają działania nadzorcze:

 1. Bank ujawnia wybrane informacje z zakresu:
  1. określenia podmiotów, których dotyczą ujawnienia,
  2. celów i strategii zarządzania,
  3. funduszy własnych,
  4. wymogów kapitałowych,
  5. korekt z tytułu ryzyka kredytowego;
  6. korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI); 
  7. ryzyka walutowego;
  8. ryzyka operacyjnego;
  9. ekspozycji kapitałowych;
  10. ryzyka stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego;
  11. politykę wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku;
  12. ryzyka płynności i pozycji płynnościowej; 
  13. informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe;
  14. dźwigni finansowej;
  15. systemu kontroli wewnętrznej.
 2. Bank raz do roku ujawnia pełne informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku na podstawie danych na dzień kończący bieżący rok obrotowy.
 3. Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego.
 4. Informacje te oraz "Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Stegnie" udostępniane są w formie papierowej w Centrali Banku - 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8.
 5. W przypadku poszerzenia skali działalności Bank rozważy możliwość częstszego ujawniania informacji ilościowych w odniesieniu do funduszy własnych i adekwatności kapitałowej oraz informacji dotyczących profilu ryzyka i innych pozycji narażonych na częste zmiany.
 6. Informacje ujawniane są w języku polskim i w walucie polskiej.
 7. Zasady polityki informacyjnej reguluje procedura pod nazwą „Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Stegnie " przyjęta uchwałą nr 5/ZB/10/2018 Zarządu Banku dnia 11.04.2018 r.
 8. Zarząd Banku:
  1. ustala zasady polityki informacyjnej obejmujące:
   • zakres ujawnianych informacji,
   • częstotliwość ujawniania informacji,
   • miejsce ujawniania,
   • zasady zatwierdzania i weryfikacji ujawnianych informacji,
   • zasady weryfikacji polityki informacyjnej,
  2. zatwierdza formę ujawnianych informacji,
  3. zatwierdza każdorazowo informację do ujawnienia,
  4. przekazuje raz w roku Radzie Nadzorczej Banku zatwierdzone do ujawnienia informacje.
 9. Rada Nadzorcza zatwierdza zasady polityki informacyjnej,

Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union