O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

Kredyty

OFERTA KREDYTÓW

 

Kredyt sezonowy TURIST – dedykowany na rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Stegnie z dniem 10.02.2015 r. uruchomił kredyt sezonowy – TURIST. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości 7,5% w stosunku rocznym. Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,0% kwoty przyznanego kredytu. Udzielany na okres do 9 miesięcy.

rozwiń▼


Kredyt na instalacje solarne. Słoneczna energia dla naszego domu.

Kolektory słoneczne to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, niższe rachunki za energię elektryczną, wygoda, oszczędność i szereg innych korzyści. Oferujemy kredyt na instalacje solarne, refinansowany w wysokości 45% przez NFOŚiGW Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.

rozwiń▼


Kredyt konsumencki okolicznościowy

Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumenckie bez konieczności udokumentowania przeznaczenia kredytu.

Kredyt może być udzielony wyłącznie osobom posiadającym stały dochód (wysokość dochodu netto wnioskodawcy z ostatnich 3 m–cy) z tytułu:
 • umowy o pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • działalności gospodarczej,
 • działalności rolniczej.
Okres kredytowania
Kredyt odnawialny jest na maksymalnie okres 12 m-cy.

Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczona jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.

Wysokość kredytu
Maksymalna kwota kredytu 2.000 zł.

Spłata kredytu
 • Kapitał – miesięcznie w równych ratach.
 • Odsetki – należne miesięcznie od faktycznego stanu zadłużenia.
Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.
Opłata przygotowawcza w wysokości 1 % kwoty przyznanego kredytu.

Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg stałej stopy procentowej, określonej każdorazowo odrębną uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie.

rozwiń▼


Kredyt na cele mieszkaniowe

Cel kredytu:
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, dokończenie budowy domu lub lokalu mieszkalnego, w budynku wielorodzinnym,
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • zakup i nabycie:
 • zamianę domu, mieszkania lub prawa do lokalu,
 • remont domu, lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku,
 • refinansowanie poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego.
Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie :
 • obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • udokumentowane źródła stałych dochodów z tytułu:
  • umowy o pracę,
  • emerytury, renty,
  • działalności gospodarczej,
  • działalności rolniczej,
  • innych źródeł dochodów.
 • zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w pełnym okresie kredytowania;
 • Uregulowany stosunek do służby wnioskowej.
Okres kredytowania
 • Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres 30 lat, w przypadku gdy kwota kredytu jest równa lub niższa od 20.000 zł albo przedmiotem kredytu jest zakup działki budowlanej, remont, modernizacja domu mieszkalnego okres spłaty nie powinien być dłuższy niż 15 lat.
 • Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału:
  • do 24 m – cy w przypadku kredytu udzielonego na budowę, rozbudowę, nadbudowę domu jednorodzinnego;
  • do 12 m – cy w pozostałych przypadkach.
Wysokość kredytu
Kwota udzielonego kredytu nie może być przekroczyć 80 % całkowitych kosztów inwestycji. Od zasady tej można odstąpić w przypadkach kredytu udzielonego na :
 • spłatę kredytu mieszkaniowego;
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorczego prawa do lokalu mieszkalnego domu w własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu lub w prawo własności
 • sfinansowanie kosztów nabycia służbowego lokalu mieszkalnego.
Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, przy czym kwota kredytu wraz z wkładem własnym powinny być wystarczające na pokrycie 100 % kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W przypadku, gdy o kredyt ubiega się wspólnie więcej niż jedna osoba (np. rodzice mogą przystąpić do kredytu) do określenia zdolności kredytowej przyjmuje się łączne dochody osób ubiegających się o kredyt.

Waluta kredytu

Kredyt udzielany jest w złotych.

Spłata kredytu
 • Kapitału – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub innych.
 • Karencja w spłacie kapitału:
  • do 24 m-cy w przypadkach kredytu udzielonego na budowę, rozbudowę, nadbudowę domu jednorodzinnego,
  • do 12 miesięcy w pozostałych przypadkach.
 • Odsetek – naliczane wg kalendarza, rok – 365 dni, miesiąc rzeczywistą ilość dni.
 • Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu wraz z należnymi odsetkami o czym powinien poinformować najpóźniej 3 dni przed jej dokonaniem.
 • Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy w Banku uznaje się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po umownym terminie spłaty .
Zabezpieczenie kredytu
 • hipoteka ustanowiona na nieruchomościach będących przedmiotem kredytu,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu odnawianej w pełnym okresie kredytowania,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem,
 • Inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank.
Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

rozwiń▼


Saldo debetowe

Dopuszczalne saldo debetowe.
 • Posiadacz ROR (z wyłączeniem ROR osób małoletnich), który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może ubiegać się o zgodę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego.
 • Po przedłożeniu przez Posiadacza ROR zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów Bank może ustalić dopuszczalne saldo debetowe w wysokości nieprzekraczającej 400,00 zł. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od kwoty stałych wpływów na ROR.
 • Dopuszczalne saldo debetowe powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania.

rozwiń▼


Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Bank prowadzący ROR może na wniosek Posiadacza ROR (z wyłączeniem, ROR, którego Posiadaczem jest osoba małoletnia) udzielić kredytu odnawialnego posiadaczowi rachunku, który przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody, albo dochody z tytułu emerytury lub renty.
 • Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytu na kolejne 12 miesięcy, w tej samej wysokości, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.
 • Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w Umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
 • Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR.
 • Zabezpieczeniem spłaty kredytu są systematyczne wpłaty środków pieniężnych na ROR.
W szczególnych przypadkach zwiększonego ryzyka kredytowego, Bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu.

rozwiń▼


OFERTA KREDYTÓW DLA FIRM I INSTYTUCJI

Kredyt sezonowy TURIST – dedykowany na rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Stegnie z dniem 10.02.2015 r. uruchomił kredyt sezonowy – TURIST. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości 7,5% w stosunku rocznym. Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,0% kwoty przyznanego kredytu. Udzielany na okres do 9 miesięcy.

rozwiń▼


Kredyt obrotowy

Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą wyrobów gotowych, świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń.

Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest na okres do 1 roku Spłata kredytu

Spłata kredytu
w zależności od postanowień umowy o kredyt, następuje jednorazowo lub w ratach.

Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczona jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w banku tabeli oprocentowania.

Poręczenia i gwarancje
Bank Spółdzielczy udziela poręczeń według prawa cywilnego, wekslowego oraz gwarancji na pokrycie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności firmy, w tym:
 • gwarancji zapłaty,
 • gwarancji dobrego wykonania kontaktu,
 • gwarancji przetargowej,
 • gwarancji zwrotu zaliczki,
 • gwarancji spłaty kredytu,
 • gwarancji celnej.
Z tytułu udzielonego poręczenia / gwarancji przyjmowane jest zabezpieczenie zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.
Z tytułu udzielonego poręczenia / gwarancji pobierana jest prowizja 0,5 % - 8 % kwoty udzielonego poręczenia, gwarancji.

rozwiń▼


Kredyt Unijny SGB

Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych. Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie kosztów niezakwalifikowanych.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania – 5 lat w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zachowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

Wysokość kredytu
Maksymalna wysokość kredytu – 80 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia w uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie kredytu
 • Pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku wnioskodawcy w Banku na który przekazane zostaną środki dotacji.
 • Pozostałe formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „ Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.
Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach określonych w umowie kredytu, w tym ze środków dotacji.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

rozwiń▼


Kredyt inwestycyjny

Cel kredytu
Kredyt udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Okres kredytowania
Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony jako kredyt krótko-, średnio-, lub długoterminowy wyłącznie na odrębnym rachunku kredytowym.

Wysokość kredytu

Udział kredytu w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien wynosić maksimum 80 % wartości przedsięwzięcia. Bank może zmniejszyć wymagania co do wysokości wkładu własnego lub odstąpić od tego wymogu.

Spłata kredytu
 • Spłata kredytu może następować w ratach lub wyjątkowo jednorazowo w terminach określonych w umowie kredytu.
 • Kredyt spłacony w części lub całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu.
Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczona jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „ Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat. Oprocentowanie Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

rozwiń▼


Kredyt płatniczy

Cel kredytu
Kredyt przeznaczany jest na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych.

Okres kredytowania
Termin spłaty do 90 dni.

Oprocentowanie kredytu
Atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie.

rozwiń▼


Kredyt dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 • przeznaczony dla JST na pokrycie niedoboru budżetu, planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 • warunki kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego przetargu,
 • kredyt może być wypłacony przez przelanie środków na rachunek kredytobiorcy lub na realizację jego wymagalnych płatności,
 • atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie kredytu,
 • spłata może następować miesięcznie lub kwartalnie, zgodnie z potrzebami Klienta,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału lub odsetek.

rozwiń▼


OFERTA KREDYTÓW DLA ROLNICTWA

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą
 • Finansuje wszystkie przedsięwzięcia związane z tą działalnością
 • Umożliwia wykorzystanie 20% kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
 • Może być udzielony na okres do 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia nawet 25 lat
 • Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 18 miesięcy
 • Niewątpliwym atutem jest niski wkład własny wynoszący 15%, a w przypadku zakupu gruntów zaledwie 10%
 • Kredyt zabezpieczany jest hipoteką na gruntach rolnych
 • Maksymalna kwota kredytu również uzależniona jest od wartości nieobciążonych gruntów rolnych

rozwiń▼


Kredyt obrotowy - bezgotówkowy

Oferujemy od dnia 15 marca na zakup środków do produkcji rolnej udzielany na podstawie wystawionej faktury.
Termin spłaty – do 12 miesięcy.
Wysokość kredytu zależna od posiadanej zdolności kredytowej, oprocentowanie w stosunku miesięcznym 1% stopą zmienną.
Od tego kredytu bank nie będzie pobierał prowizji.

rozwiń▼


Kredyt Unijny SGB

Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych. Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie kosztów niezakwalifikowanych.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania – 5 lat w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zachowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

Wysokość kredytu
Maksymalna wysokość kredytu – 80 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia w uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie kredytu
 • Pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku wnioskodawcy w Banku na który przekazane zostaną środki dotacji.
 • Pozostałe formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „ Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.
Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach określonych w umowie kredytu, w tym ze środków dotacji.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

rozwiń▼


Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatami AR i MR

ukryta treść

rozwiń▼


Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej :
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • materiału siewnego,
 • paliw,
 • zwierząt (jałówki, krowy, loszki)
 • pasz.
Wysokość kredytu
Maksymalna wysokość kredytu określona jest kwotą 1.000 zł. na 1 ha użytków rolnych, na nakłady okresu jesiennego i tyleż samo na nakłady okresu wiosennego.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na okres do 1 roku.

Spłata kredytu

Spłata kredytu, w zależności od postanowień umowy kredytu, następuje jednorazowo lub w ratach z przychodów cyklu produkcyjnego.

Zabezpieczenie kredytu

Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczona jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności BS”

Opłaty i prowizje
Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty przyznanego kredytu.

Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

rozwiń▼


Kredyt inwestycyjny

Cel kredytu
Kredyt jest udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Okres kredytowania

Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony jako kredyt krótko- średnio- lub długoterminowy wyłącznie na odrębnym rachunku kredytowym.

Wysokość kredytu

Udział kredytu w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien wynosić maksimum 80 % wartości przedsięwzięcia. Bank może zmniejszyć wymagania co do wysokości wkładu własnego lub odstąpić od tego wymogu.

Spłata kredytu
 • Spłata kredytu może następować w ratach lub wyjątkowo jednorazowo w terminach określonych w umowie kredytu,
 • Kredyt spłacony w części lub całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu.
Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczona jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „ Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania

rozwiń▼


Kredyt obrotowy

Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą wyrobów gotowych, świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na okres do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach kredyt może być udzielony na okres od jednego do trzech lat.

Spłata kredytu
Spłata kredytu w zależności od postanowień umowy kredyt, następuje jednorazowo lub w ratach.

Zabezpieczenie kredytu

Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczona jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „ Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w banku tabelą prowizji i opłat.

Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w banku tabeli oprocentowania.

rozwiń▼


Kredyt płatniczy

Cel kredytu
Kredyt przeznaczany jest na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych.

Okres kredytowania
Termin spłaty do 90 dni.

Oprocentowanie kredytu
Atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie.

rozwiń▼


Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union